Uslovi korišćenja

Dobrodošli u Legislator, u vlasništvu kompanije Dream Consistency. Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja ("Sporazum") pre korišćenja našeg veb-sajta (legislator.app), naše aplikacije ("App"), i bilo kojih povezanih usluga ili budućih alatki ili vidžeta kolektivno nazvanih "Usluge". Ovaj Sporazum definiše pravno obavezujuće uslove i uslove za vašu upotrebu Usluga koje nudi Dream Consistency.

Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela naših Usluga, slažete se da budete vezani ovim Sporazumom. Ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama ovog Sporazuma, nećete moći da pristupite ili koristite Usluge.

1. Korišćenje usluga

Možete koristiti Usluge samo u zakonite svrhe i u skladu sa ovim Sporazumom. Slažete se da nećete koristiti Usluge:

  • Na bilo koji način koji krši bilo koji važeći federalni, državni, lokalni ili međunarodni zakon ili propis.
  • U svrhu iskorištavanja, štetnosti ili pokušaja iskorištavanja ili štetnosti maloletnika na bilo koji način izlaganjem neprimerenom sadržaju, traženjem ličnih podataka ili na drugi način.
  • Da prenosite, ili nabavite slanje, bilo kojeg reklamnog ili promotivnog materijala, uključujući bilo koje "neželjene poruke", "lančana pisma" ili "spam" ili bilo koji drugi slični zahtev.
  • Da se lažno predstavljate ili pokušate da se lažno predstavite kao Dream Consistency, zaposleni u Dream Consistency, drugi korisnik ili bilo koja druga osoba ili entitet.

2. Intelektualna svojina

Usluge, uključujući ali ne ograničavajući se na naš veb-sajt (legislator.app), aplikaciju ("App"), i bilo koje buduće alatke ili vidžete, obuhvataju niz sadržaja, funkcionalnosti i karakteristika (kao što su informacije, softver, tekst, prikazi, slike, video i audio, kao i dizajn, izbor i raspored istih). Sve ovo je u vlasništvu Dream Consistency, njenih licencera ili drugih dobavljača takvih materijala i zaštićeno je zakonima o autorskim pravima, žigovima, patentima, poslovnim tajnama i drugim zakonima o intelektualnoj svojini ili vlasničkim pravima Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, i Srbije.

Dodela licence:

  • Pristup veb-sajtu: Dream Consistency vam daje opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu, ograničenu licencu za pristup i korišćenje veb-sajta za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, strogo u skladu sa ovim Sporazumom.
  • Aplikacija i druge usluge: Pristup našoj aplikaciji i bilo kojim drugim plaćenim uslugama zahteva plaćenu pretplatu ili zasebnu plaćenu licencu, dodeljenu pod uslovima navedenim u trenutku kupovine i podložnu ovom Sporazumu.

Ograničenja upotrebe:

Nije vam dozvoljeno:

  • Reprodukovati, distribuirati, modifikovati, kreirati izvedena dela od, javno prikazivati, javno izvoditi, ponovo objavljivati, preuzimati, skladištiti ili prenositi bilo koji od materijala na našim Uslugama, osim ako je to slučajno neophodno za pristup i pregled tih materijala putem vašeg veb pregledača, aplikacije ili standardnih internet protokola.
  • Koristiti bilo koja ručna ili automatizovana sredstva za kopiranje ili pristup Uslugama ili bilo kojem sadržaju na njima osim kroz funkcionalnosti izričito ponuđene vama, kao što su 'Preuzimanje' ili 'Štampanje'.
  • Prodavati, licencirati, iznajmljivati ili na drugi način eksploatisati bilo koji sadržaj za komercijalnu upotrebu ili na bilo koji način koji krši prava treće strane.

Zadržavamo sva prava koja nisu izričito dodeljena vama na Usluge i Intelektualnu svojinu. Koristeći Usluge, slažete se da ćete poštovati sve zakone o autorskim i drugim intelektualnim svojinama koji se primenjuju na takve materijale. Priznajete da ne stičete nikakva vlasnička prava preuzimanjem materijala iz Usluga ili korišćenjem Usluga. Nadalje, odgovorni ste za poštovanje lokalnih zakona u vašoj jurisdikciji koji mogu uticati na vašu upotrebu Usluga.

3. Odricanje od garancija

USLUGE I NJIHOV SADRŽAJ PRUŽAJU SE "KAKVI JESU." DREAM CONSISTENCY SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE GARANCIJE TAČNOSTI, TRGOVAČKE SPOSOBNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NASLOVA ILI NEKRŠENJA PRAVA. DREAM CONSISTENCY NE GARANTUJE DA ĆE USLUGE BITI BEZ PREKIDA ILI BEZ GREŠAKA, DA ĆE NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, ILI DA ĆE SAJT ILI SERVER KOJI IH ČINI DOSTUPNIM BITI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. KORISTITE USLUGE NA SOPSTVENI RIZIK.

DREAM CONSISTENCY NE GARANTUJE DA ĆE USLUGE BITI BEZ PREKIDA ILI BEZ GREŠAKA, DA ĆE NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, ILI DA ĆE VEB-SAJT ILI SERVER KOJI GA ČINI DOSTUPNIM BITI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. KORISTITE USLUGE NA SOPSTVENI RIZIK.

POD NIKAKVIM OKOLNOSTIMA DREAM CONSISTENCY, NJEGOVI ZAPOSLENI, DIREKTORI, SLUŽBENICI, AGENTI, DOBAVLJAČI ILI DRUGI PARTNERI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, KAZNENE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA, PODATAKA ILI DOBRE VOLJE ILI POKRIVNE ŠTETE), KOJE NASTAJU IZ ILI U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM SAJTA, BEZ OBZIRA NA OSNOVU GARANCIJE, UGOVORA, DELIKTA ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, I BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE DREAM CONSISTENCY BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

MAKSIMALNA ODGOVORNOST DREAM CONSISTENCY KOJA PROIZLAZI IZ ILI U VEZI SA OVIM SPORAZUMOM ILI VAŠIM KORIŠĆENJEM USLUGA, BEZ OBZIRA NA UZROK DELOVANJA (BILO DA JE U UGOVORU, DELIKTU, KRŠENJU GARANCIJE ILI INACHE), NEĆE PREMAŠITI 100 DOLARA.

4. Obeštećenje

Slažete se da ćete obeštetiti i zaštititi Dream Consistency i njegove zaposlene, direktore, službenike, agente, dobavljače i druge partnere od bilo kakvog zahteva ili potraživanja, uključujući razumne advokatske honorare, koje napravi bilo koja treća strana zbog ili proizašle iz vaše upotrebe Usluga, vašeg kršenja ovog Sporazuma, ili vašeg kršenja bilo kojih prava drugih.

5. Važeći zakon i jurisdikcija

Svaki pravni postupak ili spor koji proizlazi iz ili u vezi sa ovim Sporazumom ili Uslugama biće pokrenut isključivo u Srbiji, gde se nalazi Dream Consistency, i ovim putem pristajete na jurisdikciju takvih sudova. Ovaj Sporazum će biti tumačen i primenjivan u skladu sa zakonima Srbije.

6. Raskid

Dobrovoljni raskid od strane korisnika: Možete raskinuti ovaj Sporazum u bilo kom trenutku obaveštavanjem nas pismeno. Raskid stupа na snagu odmah nakon prijema vašeg pisanog obaveštenja. Nećete dobiti povrat sredstava za bilo koji preostali deo vašeg perioda pretplate, osim ako nije drugačije navedeno u uslovima ugovora o pretplati.

Raskid zbog neplaćanja: Ako ne izvršite plaćanje naknada za pretplatu ili bilo koje druge naknade dospеле po ovom Sporazumu, možemo suspendovati ili raskinuti vaš pristup Uslugama. Pristup će biti suspendovan dok se sva neplaćena dugovanja ne izmire. Tokom ovog perioda, nećete imati pristup svojim podacima. Ako plaćanja nisu primljena u roku koji je naveden u vašem ugovoru o pretplati, zadržavamo pravo da trajno raskinemo vaš račun.

Raskid zbog kršenja Sporazuma: Takođe možemo raskinuti ovaj Sporazum sa trenutnim dejstvom ako prekršite bilo koje druge uslove i odredbe ovog Sporazuma, uključujući ali ne ograničavajući se na kršenja naših pravila korišćenja i intelektualne svojine. U slučaju takvog raskida, nećete imati pristup svojim podacima, i neće biti izvršen povrat sredstava.

Posledice raskida: Po raskidu ovog Sporazuma, vaše pravo na korišćenje Usluga će odmah prestati, i možemo obrisati ili deaktivirati vaš račun i sve povezane informacije i datoteke u vašem računu bez obaveze prema vama. Nismo obavezni da vratimo ili obezbedimo kopije bilo kojeg vašeg sadržaja. Ako je to primenljivo, zadržavamo pravo da vam naplatimo naknade do kraja vašeg perioda pretplate, naplatimo dospela dugovanja i/ili preduzmemo pravne radnje za naplatu neplaćenih dugovanja.

Ostajanje na snazi: Odredbe ovog Sporazuma koje po svojoj prirodi treba da ostaju na snazi nakon raskida će ostati na snazi nakon raskida, uključujući, ali ne ograničavajući se na, odredbe o vlasništvu, odricanja od garancija, obeštećenju i ograničenja odgovornosti.

Ako imate bilo kakva pitanja o ovom Sporazumu, molimo vas da nas kontaktirate na info@dreamconsistency.com.

Datum stupanja na snagu: 25.04.2024.